TÜRK BÜRO-SEN TRABZON ŞUBE BAŞKANI EMİNE KABLAN’IN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

TÜRK BÜRO-SEN TRABZON ŞUBE BAŞKANI EMİNE KABLAN’IN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

TÜRK BÜRO-SEN TRABZON ŞUBE BAŞKANI EMİNE
KABLAN’IN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI
Bilindiği üzere her yıl 13-19 Mayıs tarihleri arası Sosyal
Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Ülkemiz ve tüm
dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde Devletin her
vatandaşına sosyal güvence sunabilmesinin önemini bir
kez daha anlamış bulunmaktayız.
Sosyal Güvenlik Sistemi, toplumun tüm kesimlerini bir
şemsiye altına toplaması gereken bir sistem olup; fiilen
çalışanlar, çalıştığı halde kayıt dışında bulunanlar, henüz
çalışma hayatına başlamamış olan çocuklar, gençler ile
dul ve yetimler bu sisteme dahildir.
Türkiye’de kayıt dışı istihdamın her yıl artması, iş
tanımları skalasının yapılmaması ve kamuda farklı
statülerde istihdam politikaları neticesinde, sosyal
güvenlik şemsiyesi delik deşik hale getirilmiştir.
Öncelikle kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması,
istihdam yaratacak yatırımlara öncelik verilmesi, prim
yükünün hafifletilmesi, makul olmayan yaş ve prim
ödeme gün sayılarının çalışanlar üzerinde oluşturduğu
psikolojik etkinin ortadan kaldırılması ve sigortalılığı
özendirecek tedbirlerin alınması gerekmektedir.
SGK ÇALIŞANLARI MUTSUZ
Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı birleştirilerek, Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun meydana getirilmesinin üzerinden
18 yıl geçmesine rağmen, kurumsal kimliği maalesef
henüz oturmamıştır.
Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 2.250.000 vatandaşımızı
ilgilendiren kamuoyunda EYT olarak bilinen Emeklilikte
Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nden geçerek kanunlaşmış, uygulamada kadrosu
38.000 olmasına rağmen fiilen 23.000 personel ile rutin
iş yükü kamu ortalamasının üzerinde olan fedakar ve
cefakar SGK çalışanlarıyla bu hizmet verilmiş, öngörülen
tarihten önce vatandaşların aylık bağlama işlemleri
neticelendirilmiştir.
Sendikamız Türk Büro Sen, bu kadar ağır iş yüküne karşı
Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarını bir nebze olsun
rahatlatmak adına;
“666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin yeniden
müktesep hak olarak düzenlenmesi”
“Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı oluşturulması ve buna
bağlı Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmesi”
“666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinin
tekrar ödenmesi”
“Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları, yaptıkları iş
bakımından uzmanlık gerektiren bir görev ifa etmesi
sebebiyle, bazı kamu kurumlarında olduğu gibi Sosyal
Güvenlik Kurumu çalışanlarına da Sendikamızın vermiş
olduğu kanun teklifi değerlendirilerek, uzmanlık hakkı
verilmesi”
“Yönetim Kurulu Yetkisinde bulunan Ek Ödeme
Oranlarının %50 oranında arttırılması ve yılda 4 kez brüt
asgari ücret seviyesinde olmak üzere ikramiye verilmesi”
“Birinci Dereceye gelen tüm personelin 3600 Ek
Göstergeden faydalandırılması ayrıca ilave ek ödemenin
emekli maaşlarına yansıtılması”
“Hukuk Birimlerinde görev yapan İdari Personele
Vekalet Ücreti ödenmesi“
“Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasına yönelik
çalışma yapılması ile bu durumdaki personelin GİH
Sınıfına ivedilikle geçirilmesi”
“Denetimlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi
için sosyal güvenlik denetmenlerinin grup başkanlığı
şeklinde yapılandırılması ve Denetim Tazminatlarının
arttırılması”
“5510 Sayılı Kanun sonrası ilk defa devlet memurluğuna
atananların emeklilik haklarının düzeltilmesi”
“Merkez Teşkilatında görev yapan Şube Müdürlerinin
Sosyal Güvenlik Uzman Kadrolarına geçişlerinin
sağlanması, Müdür ünvanlı tüm kadrolara
Makam/Görev Tazminatı tahsis edilmesi”
“Kurum Alacağının Tahsili ile Görevli İcra Memurları
başta olmak üzere 5. Derece kadroların tenkis edilerek 3.
Derece kadroların ihdas edilmesi ve özlük haklarının
düzenlenmesi”
“Kurumun orta kademe yönetiminde bulunan Şeflerin
Özel Hizmet Tazminat oranlarının arttırılması”
“Sözleşmeli Personelin tahsil durumlarına göre uygun
kadrolara geçirilmesi” ni
talep etmekle birlikte
Ayrıca;
13 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan Kamuda Tasarruf
Paketi ile toplu taşıma olan yerlerde personel
servislerinin kaldırılmasına yönelik kararın Kamuya
hiçbir faydası olmayacağı gibi, aksine zarar getireceği
açıktır. Bu karar özellikle trafik yoğunluğunun olduğu
büyükşehirlerde daha fazla trafik, iş gücü kaybı ve yakıt
masrafı yaratacaktır. Bunun yanında servis hizmetlerine
yönelik alınmış toplu sözleşme kararlarının da böyle bir
çalışmaya konu edilmesi, sendikacılık ve toplu sözleşme
ilkelerine aykırı bir durum olarak toplu sözleşmenin
özerkliğini yok etmek anlamı taşıyacaktır. Toplu
sözleşme ile alınan kararların idari keyfiyete konu
edilmesi, sendikal teşkilatlanma hürriyetine ve toplu
sözleşme hakkına darbe vurmak anlamına gelmektedir.
Böyle bir karar diğer toplu sözleşme hükümlerinin de
iptal edilebilmesinin önünü açacaktır.
Özellikle Kamuya yeni personel alımının emekli olan
kamu görevlisi sayısıyla sınırlandırılması mutlak surette
gözden geçirilmesi gereken bir karardır. Hepimizin bildiği
gibi Sosyal Güvenlik Kurumunda büyük oranda personel
açığı olduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle büyük
şehirlerde kamu hizmetleri az sayıdaki personelin üstün
gayretleriyle yürütülmektedir. Böyle bir karar,
önümüzdeki yıllarda artacak nüfusa ve hizmet ihtiyacına
paralel olarak kamu çalışanı açığının daha da
büyümesine ve kamu hizmetlerinin aksamasına yol
açacaktır. Ayrıca emekli maaşlarının düşüklüğü
nedeniyle kamu görevlilerimiz emekli olmak
istememekte tüm çalışanlar 65 yaşına kadar
görevlerinde kalmayı tercih etmektedir.
Türk Büro-Sen olarak, Sosyal Güvenlik Haftasını
kutlarken, vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunan
Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının haklarının
korunup, geliştirilmesi noktasında mücadelemizin
devam edeceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz

Arif Arslan

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER