TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR PLANINDAKİ GEÇİCİ KIRSAL YERLEŞİK ALANINA DAİR HÜKÜMLER İPTAL EDİLDİ.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR PLANINDAKİ GEÇİCİ KIRSAL YERLEŞİK ALANINA DAİR HÜKÜMLER İPTAL EDİLDİ.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanan 1. Planlama
Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali amacıyla ODA’mız tarafından açılan davada Yargı
iptal kararı verdi.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak açtığımız iptal davasında, özetle; 1. Planlama Alt Bölgesi
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının; Anayasa’nın 44, 45 ve 166. Maddelerine, 5403 sayılı Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na, 3194 sayılı İmar Kanunu’na ve diğer mevzuata aykırı olduğu,
dava konusu plana karşı yaptıkları itirazın reddine karar verildiği, planlama alt bölgeleri Nazım İmar Planı
notlarının 7.2.5.3 ve 7.2.5.4 maddelerinin 5403 sayılı kanunun 1, 2, 8 ve 13 maddelerine aykırı olduğu,
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni olmadan tarım arazilerinin belirlenen kriterlerin haricinde ifraz
edilemeyeceği, satılamayacağı, tarım dışı amaçla kullanılamayacağı, köy yerleşik alanı belirlenmesi gibi
kırsal yerleşim alanının belirlenmesinde de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görüşünün alınması gerektiği,
Karadeniz bölgesinin tarımsal ve doğal arazi kaynaklarının sınırlı olduğu, dağınık bir yerleşme olması
nedeniyle köy yerleşik alanının çok büyük bir alanı kapsadığı ve tüm tarım alanının içine alabildiği,
plansız alanlarda %40’a varan yapılaşma koşullarının bulunması nedeniyle tarım dışı kullanımın önün
açıldığı ve binlerce hektar tarımsal üretim alanının tarım dışına çıkarıldığı, hukuka aykırı olduğu ileri
sürülerek dava konusu işlemin iptali istenilmiştir.
T.C. Trabzon İdare Mahkemesi, 2020/1048 Esas No, 2021/1449 Karar No’lu dosya hakkında dava
konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar vermiştir. Kararın gerekçesi ise şöyledir: Planlama alanı
içerisinde yer alan tarım alanlarının tamamı için 7.2.5.3 ve 7.2.5.4. nolu plan notu hükümlerinin
uygulanacak olmasının planlama ilkeleri açısından doğru bir yaklaşım olmadığı, söz konusu plan
notlarına İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşünün alınmasına yönelik ibare eklenmesinin; böylesine
büyük alanda bulunun tarım arazilerini de ilgilendiren alanda yapılan planın amacına uygun olacağı, bu
sebeplerle Kırsal Yerleşim Alanlarında yapılacak uygulamalarda ilgili kamu kurumunun görüşlerinin
alınmasına dair hükmün bulunmamasının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına,
kamu yararına, dolayısıyla hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak taleplerimiz; merkezi ve yerel yönetimin Mahkeme kararına
uyması, tarım alanlarının amacı dışında kullanılmaması, geçersiz imar planına dayanılarak yeni izinler
verilmemesi, dava süreci içerisinde kaçak yapılaşmaya göz yumulmamasıdır. Hazırlanacak yeni Plan/lar
ise; hukuka, mevzuata, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmalıdır.
Ziraat Mühendisleri Odası olarak taleplerimiz; merkezi ve yerel yönetimin Mahkeme kararına uyması,
tarım alanlarının amacı dışında kullanılmaması, geçersiz imar planına dayanılarak yeni izinler
verilmemesi, dava süreci içerisinde kaçak yapılaşmaya göz yumulmamasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ZMO Yönetim Kurulu Adına
Şube Başkanı
Cemil PEHLEVAN

Berat Kalaycı

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER