TELEFİSİ GÜÇ YA DA İMKÂNSIZ ZARARLARIN OLUŞMAMASI İÇİN ;

TELEFİSİ GÜÇ YA DA İMKÂNSIZ ZARARLARIN OLUŞMAMASI İÇİN ;

TELEFİSİ GÜÇ YA DA İMKÂNSIZ ZARARLARIN OLUŞMAMASI İÇİN ; ​

Anayasanın 45 inci maddesinin birinci fıkrasında “Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletmelerin araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.” hükmüne yer verilmiştir. 

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribatını önlemek görevi Devlete verilmiştir. Hal böyle iken mera, yaylak ve kışlaklardaki yapılaşmalar Anayasanın 45 inci maddesine göre açık bir şekilde aykırıdır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "… 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16 ncı maddenin (4) üncü fıkrasında açıkça belirtildiği üzere, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılarla ilgili olarak sadece 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek olup, bu Kanun dışında herhangi başka bir Kanun uyarınca ve bu arada Özel Kanuna tabi alanlarda (kıyı, orman, mera, tarım, doğal ve arkeolojik sit alanları vb.) bulunan yapılar hakkında bu Özel Kanunlar uyarınca veya herhangi bir Mahkemece verilmiş yıkım kararı veya para cezası var ise alınan Yapı Kayıt Belgesi bu kararların uygulanmasına engel teşkil etmeyecek ve ayrıca söz konusu kararların uygulanması için de Yapı Kayıt Belgesinin iptal edilmesine gerek olmayacaktır. Yine, herhangi bir yapı için Yapı Kayıt Belgesi alınmış olması, bu yapıların, ilgili idaresince imar planındaki kullanım kararına göre uygulama yapılması safhasında yıktırılmasına engel teşkil etmeyecektir. Yani, söz konusu alanlarda kalan Yapı Kayıt Belgesi alınmış yapı imar planı kararlarına göre uygulama yapılması kapsamında ilgili idaresince yıkım kararı alınarak yıktırılabilecektir…" görüşü Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir.

4342 sayılı Mera Kanununun 4. Maddesi “…Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz,…”hükmü yer almaktadır.

7143 sayılı Kanuna istinaden 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan“ Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” tebliğinin “Hazineye ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar “ başlıklı 7. Maddesinde “(1) Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar bakanlığa tahsis edilir…” hükmü ile özel bir kanun olan 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki alanların Yapı kayıt belgesi verilecek alanlar dışında kaldığı açıkça ifade edilmiştir.

4342 sayılı Mera Kanunun 19. Maddesi “ Muhtarlar ve belediye başkanları; mera, yaylak ve kışlakların ve sınır işaretlerinin korunmasından ve ayrıca tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. Muhtarlar ve belediye başkanları ayrıca, geliştirme projelerinde öngörülen hususların yerine getirilmesinde, kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar.”

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde;4342 sayılı Mera kanunu kapsamında kalan alanlarda “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlenmemesi gerektiği, bu alanlarda yer alan yapıların işgal ve tecavüz olarak değerlendirilmesi aksi durumda ilgili mevzuatınca suça konu olacağı, yapı kayıt belgesi verilmesinin mera alanlarına yapılan müdahaleleri çoğaltacağı, yapı kayıt belgesi düzenlense dahi mülkiyete hak teşkil etmeyeceği ve Kanuna aykırı uygulamaların önüne geçilmesi için yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda kurumların “telafisi güç ya da imkânsız zararların” oluşmadan ilgili Kanunların gereğini yerine getirilmelidir.

Arif Arslan

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER