“Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri” teşvik edilmeli

“Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri” teşvik edilmeli

“Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri” teşvik edilmeli
Küresel değişimler ve gelişmeler tüm dünyayı tek, küçük, ulaşılabilir bir pazar haline
getirmiştir. Özellikle son 20 yılda dünyadaki hızlı değişim neredeyse tün küçük-büyük
şirketleri küresel rekabete açmıştır. Bu durumda mahalli şirket kavramı kalkmıştır.
Taşımacılık sektöründeki gelişim, internet, fuarlar, çok uluslu şirketlerin yayılımı, teknoloji
transferlerinin hızı artık Dünyanın her hangi bir köyünde üretilen malların dünyanın başka bir
köşesinde birkaç gün içinde satılması imkanını doğurmuştur.
Bu yeni durum ülkemiz için pek çok fırsatı barındırdığı gibi büyük tehditleri de
içermektedir. Her şeyden önce pazarlarımıza giren yabancı işletmeler ve markaların
çokluğu, düne kadar sorunsuz mal sattığımız yabancı ülkelere diğer ülkelerin fiyatları düşük
tutarak girmesi, bizlerin de bu yeni duruma karşı stratejiler üretme zorunluluğumuzu
getirmektedir.
Bu gün AB tarım uygulamalarında yeni ve etkili bir çiftlik politikasını gündeme
getirmektedir. Bu kapsamda Doğrudan Gelir Desteği bundan böyle üretimle bağlantılı
olmayacaktır. Ortak Tarım Politikası gereği doğrudan ödemelerden yararlanmak isteyenler,
topraklarında iyi tarım uygulamaları yapmak, çevresel değerlere saygı göstermek
durumunda kalacaklardır. Bu planda güçlendirilmiş kırsal kalkınma politikaları ile gıda
kalitesi önlemleri, tüketici bilgilendirme faaliyetlerini taahhüt eden ve kalite planları adı
altında üretim yapan üretici gruplarına destek sağlanmaktadır. Üye ülkeler, üreticilerine
çevre, kamu, hayvan ve bitki sağlığı, hayvan refahı ve meslek güvenliği ile ilgili konularda
AB mevzuatında yer alan standartlara uymaları için desteklenmelidir. Çiftlik danışma
hizmetleri kullanan üreticilere yardım etmeye yönelik destekler, birlik sübvansiyonları için de
yer almaktadır.
Tarıma dayalı sanayi, tarım ile sanayi sektörünün karşılıklı etkileşiminin gerçekleştiği,
bütünleştiği ve bütünleşmesinin gerekli olduğu bir sanayi dalıdır. Tarıma dayalı sanayiler;
ham maddesinin önemli bir bölümü tarım sektöründen alan ve tarımsal ham maddelere
değişik hazırlama, işleme, muhafaza ve ambalajlama teknikleri uygulayan, bu biçimde nitelik
yönünden daha üstün özellikteki ürünleri üreten ve imalat sanayi alt sektörü olarak
tanımlanmaktadır.
Kırsal ve kentsel alanlarda yaşayanlar arasında sosyo-ekonomik ve kültürel
farklılıkları azaltmak, kırsal nüfusun kentlere plansız göçünü hafifletmek üzere kırsal nüfusun
bulunduğu yerde ya da yakında işlenen sanayi dallarından olan tarıma dayalı sanayi
yaklaşımı, kırsal alanlar için öncelikli bir kalkınma sorunudur. Tarıma dayalı sanayinin
ülkemiz ekonomisine tarımın ağırlıklı olduğu illerde ekonomi kadar sosyal boyutu da vardır.
İstihdam, işsizlik, yoksulluk ve göç sorunlarının çözümü, çiftçilerin yarattıkları katma
değerden sanayi yoluyla daha fazla pay alması ve bulunduğu-yaşadığı yerde mutlu olması
gibi konular tarıma dayalı sanayilerin kırsal alan açısından sosyolojik boyutunu da ortaya
koymaktadır. Bu nedenle de bu yöndeki girişimlerin maliyeti kamuya da ait olan sosyal
politikalar düşüncesi içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Gelişmiş ekonomilerde
sektörler arasındaki sıkı ilişkiler ve ekonomiyi oluşturan sektörleri birbirinden ayırmaksızın
gelişmeye önem verdikleri görülmektedir.

Tarımsal işletmelerin; bilgi, emek ve sermaye yoğun yatırımlara ve yatırımcılara
ihtiyaç vardır. Gerek AB’ye üye olmak gerekse Ülkemiz tarımının hedeflenen noktalara
varması için en azından aşağıda bahsi geçen konularda çalışmalara ağırlık verilmesi
gerekmektedir.
Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasının ön gördüğü yükümlülükler ile AB’ye tam üyelik
sürecine girerken AB Ortak tarım Politikasında ve uluslararası ticaretteki gelişmeler
çerçevesinde belirlenmelidir.
Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan hibe veya kredi olarak yardım
alınmasına yönelik proje üreten çok yönlü, donanımlı ve yeterli birikimli personelce
desteklenmiş proje ofisleri kurulmalıdır. Bir çok köyde bulunan tarımsal kooperatifler
hazırlanacak bu tür projelerle entegre edilerek bir an önce aktif hale getirilmelidir.
Köy ve havza projeleri hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.
Ulusal ve uluslararası pazara yönelik, modern anlamda ve ekolojik bakış açısıyla
şekillenmiş üretim modelleri ve tarımsal sanayinin kurularak özellikle tarım kesimindeki gizli
işsizliğin en aza indirilmesine katkı sunacaktır.
Arz talep dengeleri dikkate alınarak üretim planlamaları yapılmalı ve uygulanmalıdır.
Üreticilerin katılımını ve sorumluluğunu esas alan ve doğrudan üreticilere finansman
sağlayan Kırsal Kalkınma Projelerine ilişkin çalışmalar sürdürülmeli ve kırsal alanda tarımla
ilgili tarım dışı sektörlere destek verilmelidir. Böylece kırsal sanayinin yaygınlaştırılması
sağlanmalıdır. Tarımdan çekilecek nüfusa yeni istihdam imkanları yaratacak projeler
geliştirilmelidir.
Büyük tarımsal işletmelerin kurulması yönünde kanuni ve hukuki acıdan zemin
hazırlamalıdır.
Tüm bu gerçekler doğrultusunda ülkemiz ve bölgemiz ekonomisinin bel kemiğini
oluşturan küçük ve orta ölçekli tarım ve sanayi işletmelerinin ayakta kalabilmesi ve
uluslararası şirketlerle rekabet edebilmesi için küreselleşme, Dünya Ticaret Örgütü
kararları ve Ortak Tarım Politikaları çerçevesinde yeni yaklaşımlar üretip daha sağlam
pazar ağı oluşturmaları gerekmektedir. Ülkemizdeki ve bölgemizdeki küçük ve orta ölçekli
tarım ve sanayi işletmelerinin gelişimi için markalaşma ve dış pazarlara açılma ve
buralarda kalıcı olmak için bu iki büyük hedef stratejilerin merkezine koymalıdır.
Sonuç olarak Ülkemizde tarımın gelişmesine büyük katkı sağlayacak, çevre ve insan
sağlığını ön plana alan, doğal kaynakları değerlendirmeyi, geri kalmış bölgelerin
kalkınmalarını teşvik ederek, her türlü bitkisel ve hayvansal üretim ile tarıma dayalı sanayi
yatırımlarını bu bölgelere çekmeyi hedefleyen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi
Bölgelerinin sayılarının artırılması sağlanmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ZMO Yönetim Kurulu Adına
Şube Başkanı
Cemil PEHLEVAN

Berat Kalaycı

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER