Başkan Pehlivan Planlarında Rekreaktif ve Rekreasyon alanları sil baştan

Başkan Pehlivan Planlarında Rekreaktif ve Rekreasyon alanları sil baştan

Planlarında Rekreaktif ve Rekreasyon alanları sil baştan

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanlığının; Akçaabatİlçesi Yıldızlı orta mahalle sınırları içerisinde 162 ada 12 nolu parselde yapılan yapı, 163 ada 1 parseldeki 18.08.2016 tarih ve 2016-233 nolugeçici inşaat ruhsatı,163 ada 12 nolu parselde yapılan fosseptik çukuru,163 ada 1 parsel ve 162 ada 12 parselin kuzey tarafında yapılan mahmuzların (dalgakıran) ve deniz dolgusunun ve dere yatağına yapılan müdahale ile ilgili olarak yaptığımız şikâyetler sonucu kurumların vermiş olduğu görüşler,3621 sayılı Kıyı Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,2872 sayılı Çevre Kanunu, diğer kanunlar ve Danıştay Altıncı Dairenin 2011/300 nolu kararı doğrultusunda verilen yapı ruhsatlarının ve tahribatların kanunların emrettiği şekli ile ilgili kurumların bir an önce uygulaması gerekmektedir. 

​Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 01.12.2022 tarih ve 6789996 sayılıgörüşlerinin 3 inci paragrafında “…kıyı mevzuatı kapsamında kalan alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16 nci maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi konu edilmiş yapı ve tesisler için 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uygulanması gerektiği, özel bir Kanun olan 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümleri açısından bakıldığında yapı kayıt belgesi alınmış yapı ve tesisler için her hangi bir muafiyet sağlanmasının mümkün olmadığı, kıyı mevzuatına tabi alanlardaki yapı ve tesislerin 3621 sayılı Kanunu ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde işleme tabi tutulması gerektiği, bahse konu alanlardaki yapılaşmaların mer’i imar planına ve ilgili mevzuata uygun olmasının yasal bir zorunluluk olduğu, söz konusu bölgedeki imar planına veya ilgili mevzuata aykırı yapılar için ilgili Belediyelerce 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılarak alanın imar planları ile mevzuata uygun hale getirilmesi…” gerektiğini ifade edilmesine karşılık 11.09.2022 tarihli şikayete konuyazımızda tahribatların resim ve CD’lerini koymuş olmamıza rağmen hatta diğer kurumlara yapmış olduğumuz şikayetlere verilen cevaplarınaistinaden yapmış oldukları saha çalışmalarındaki tahribatları beyan etmelerine rağmen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 14.02.2023 tarih ve 8908803 sayılı yazılarında “…1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yer alan üreme istihsal alanı olarak tanımlanmış su alanına bir müdahalenin olmadığı görülmüştür…” şeklindeki beyanları gerçeği yansıtmamakla birlikte kabul edilebilir değil! Telafisi imkansız hasarlar oluşmadan 1380 sayılı Su ürünleri Kanunun ilgili maddelerine göre gerçekçi tespitleri yaparak Kanunun emrettiği uygulamalar doğrultusunda hareket edilerek kamuoyu vicdanında rahatsızlık yaratan bu tür uygulamalardan vaz geçilerek, kamuoyunun vicdanırahatlatılmalıdır. Kurum görüşünü kamuoyunun takdirine bırakıyorum!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının şikâyete istinaden 29.12.2022 tarih ve 4131591 sayılı bildirimlerinde “…Yıldızlı Mahallesi, 163 ada, 1 parsele ilişkin mahallinde yapılan incelemede; 18.08.2016 tarih ve 2016-233 nolu geçici inşaat ruhsatına konu 2 katlı yapının restoran olarak kullanıldığı ayrıca bahse konu alanda, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında ruhsat harici imalatların yapıldığı tespit edilmiş olup Kıyı Kanununa aykırı olarak onaylanan yapı ruhsatının iptal edilmesi, yapılan imalatlara ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.” İfade edilmesine rağmen,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgili Belediye Başkanlıklarına yazılan 28.12.2022 Tarih ve 5386699 sayılı yazılarında “… 162 ada 12 parseli çevreleyecek şekilde istinat duvarı ve 162 ada 12-15 parseller ile 163 ada 1 parselin kuzey yönünde dalgakıran yapıldığı tespit edilmiş olup ilgi (d) yazımız ile Kıyı Kanununa aykırı olarak onaylanan yapı ruhsatının iptal edilmesi, yapılan imalatlara ilişkin 3194 sayılı Kanunun 32 ve 42. Maddeleri ile 3621 sayılı Kıyı kanunu ile ilgili Yönetmeliği uyarınca işlem yapılması…“ “…3621 sayılı Kıyı Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinde; “Kıyılar ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz…” İfade edilmesine rağmen,

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırlamış olduğu 1/100.000’lik çevre düzeni planında da görüleceği üzere tahrip edilen alanlar 1/100.000’lik Çevre düzeni plan Lejantında da görüleceği üzere tahribatların “doğal ve ekolojik niteliği korunacak alanlar” olarak belirlenmiş olanlarda gerçekleştiği açık bir şekilde görülüp, ifade edilmesine rağmen,


Arif Arslan

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER